What is the total weight?


What is the total weight?

SCROLL DOWN FOR ANSWER:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:

Rabbit + Cat = 10

Rabbit + Dog = 20

Dog + Cat = 24

=> 2(Rabbit + Dog + Cat) = 10 + 20 + 24 = 54

=> Rabbit + Dog + Cat = 54/2 = 27

 

Image: Brightside.me

Bài viết What is the total weight? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Levanews.Source link

Follow Me On Pinterest
35Followers
35Followers
35Total fans