Nghiệp Và Ngũ Uẩn


Nghiệp và Ngũ Uẩn!!!

Có hai phần cụ thể là Nhận Thức và Năng Lực
Nhận Thức đơn giản nhất Nghiệp là ánh sáng và Ngũ Uẩn là năm cấp độ của Ánh Sáng (Quang Minh):

1. Sắc: Quang Minh Thô Kệt – Đặc điểm là Sắc- Không.
2. Thọ: Quang Minh Hư Minh – Đặc điểm là Ly – Xúc.
3. Tưởng : Quang Minh Dung Thông – Đăc điểm là Nhớ – Quên.
4. Hành : Quang Minh U Uẩn – Đặc điểm là Sinh – Diệt.
5. Thức : Quang Minh Vi Tế – Đặc điểm là Biết – Thấy.

Năng lực : ở đây theo phương pháp được giảng dạy ĐTA là sự chuyển hoá Nghiệp hay Ánh sáng qua Kinh Mạch Trung Ương hay Trung Mạch.

Nghiệp tập trung ở bụng hay lx2 sẽ được kéo thành từng sợi khi 4 ấn ( Địa , Thuỷ , Hoả , Phong) được kích hoạt lên lx4 là trung tâm Phân tích hay Phân loại ánh sáng và được tăng tốc ở năm và lên lx6 Tuệ sẽ phát sinh và theo quy luật Nhân Quả mà hành giả chứng kiến và Nghiệp sẽ không tạo tác và trở thành ánh sáng Vi tế va thoát qua cửa lx7 hoà nhập Pháp giới. Hàng triệu triệu ánh sáng Vi Tế này sẽ bao bọc Hành Giả thành hình chiếc lá Bồ Đề và tạo thành Chiếc Ngai Thành Tựu Nghiệp.

Sắc : được cấu tạo từ 4 yếu tố Địa Thuỷ Hoả Phong. Nhờ Thiền ĐTA mà hành giả chuyển hoá được Sắc. Khi Sắc được chuyển hoá Thọ , Tưởng thuộc Không Đại sẽ hiển lộ và chuyển hoá, lúc này hành giả sẽ gặp những hình ảnh về Quá Khứ cũng như tương lai. Đi đúng Chánh Pháp: chúng ta nên chứng kiến Nghiệp Hiện Tại và Tận Diệt Nghiệp Quá Khứ ( sám hối Tam Bảo) để thoát Luân Hồi, ko mong cầu và nhìn về Tương Lai. Thọ , Tưởng dung giải thì Hành sẽ hiển lộ , lúc này Hành giả sẽ có Tri Kiến và khi Hành dung giải Thức sẽ hiển lộ. Khiếu về ngôn ngữ lời nói và Trí Tuệ cũng sẽ xuất hiện khi Hành hiển lộ.

Thực hành Ngũ Giới để bảo toàn cho Ngũ Uẩn.

Bohdichittananda Dojre!!!

The post Nghiệp Và Ngũ Uẩn appeared first on Đại Thủ Ấn.

Follow Me On Pinterest
40Followers
40Followers
40Total fans