Năm Cấp Quy y của Đại Ấn


5 cấp qui y của Đại Ấn

1 – Qui y cái bình

Mục đích của Qui y cái bình là tịnh hoá cơ thể, xoá bỏ bản ngã. Như một cái bình còn nhơ bẩn thì dòng sữa thơm ngon đến mấy cũng sẽ bị bẩn. Khi ban thanh tịnh thì giáo pháp sẽ đến với bạn một cách trọn vẹn.

Khi bạn còn chấp trước, còn nghi ngờ, đố kị như một chiếc bình bị thủng đáy, giáo pháp có tuyệt hảo đến mấy cũng không thể nằm trong một chiếc bình thủng đáy. Tâm nghi khiến các khướu của bạn bị đóng lại và bạn sẽ không đón nhận được giáo pháp của bậc Thầy.

Bạn cần trở thành chiếc bình thanh tịnh , trống rỗng để đón nhận giáo pháp từ vị Thầy và chuẩn bị cho các bước qui y tiếp theo.

2- Qui y tràng hoa

Bạn được ban phước bởi 5 vị Phật thiền, bởi hình tượng một chiếc khăn trắng quàng quanh cổ. Bạn được gia hộ, thân thể bạn tràn ngập ân sủng bởi các vị Phật, các bồ tát địa thứ 12, các vi nam nữ anh hùng.

3- Qui y năng lực

Khi học trò có đủ tín tâm với vị đạo sư. Vị đạo sư dùng năng lực của chính mình xây dựng, chuyển hoá hệ thống kinh mạch bí mật của đệ tử:

– thông suốt các kinh mạch bí mật
– chuyển hoá trưởng dưỡng các trung tâm năng lượng

Vị đạo sư có thể dùng nước để thông kinh mạch trung ương đệ tử.

Vị thần đặt nước vào đầu và chân đệ tử rồi vỗ cho thông trung mạch.

Trường hợp đặc biệt đạo sư rút hồn đệ tử khỏi xác và dùng hương liệu đặc biệt tịnh hoá cơ thể.

4- Qui y bí mật

Vị đạo sư sẽ ban cho học trò một cái Tên chính là mật mã bí mật để thâm nhập vào trường năng lượng vô tận. Cái tên có 2 khía cạnh:

– tên nhận thức
– và tên năng lực.

Cái tên thứ nhất được ban đóng vai trò nền tảng, cái tên thứ 2 thứ 3 sẽ xuất hiện khi năng lực của đệ tử phát triển ứng với cái tên đó.

Việc dùng cái Tên được ban để thâm nhập vào không gian năng lượng vô tận sẽ được thầy Mật truyền vào thời điểm thích hợp. Với cái tên vị Thầy có thể trợ giúp cầu nguyện cho đệ tử từ xa.

Trong lễ qui y này Thầy sẽ trao truyền những lời khai thị bí mật, hay một pháp tu thích hợp với căn cốt đệ tử.

5-Qui y thiêng liêng

Với qui y giai đoạn này, đệ tử sẽ:
– Đối diện với bản tâm
– Chứng kiến được năng lực giác ngộ của bản tâm, đồng nhất với chân lý
– Chứng kiến được năng lực mầu nhiệmcủa bản tâm – tính không

Ở cấp độ này đệ tử được trở thành một đạo sư, như ngọn đuốc được trao truyền để tiếp tục thắp sáng thế gian.

The post Năm Cấp Quy y của Đại Ấn appeared first on Đại Thủ Ấn.

Follow Me On Pinterest
40Followers
40Followers
40Total fans